TAURON wypłaci blisko 333 mln zł dywidendy dla akcjonariuszy

0

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia dokonało 15 maja m.in. podziału zysku wypracowanego w 2013 r. (w wysokości 1,69 mld zł) . Na dywidendę przeznaczono 332,98 mln zł, co daje 0,19 zł na jedną akcję. Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu reszty zysku na kapitał zapasowy.

Podczas obrad rozpatrzono również sprawozdania i wnioski, a następnie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURONA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy zgodnych z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.; zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności TAURON Polska Energia oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za rok obrotowy 2013.

Oprócz podziału zysku ustalono także dzień dywidendy, który przypada na 14 sierpnia br., a jej wypłata nastąpi 4 września.

ZWZ udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu oraz rady nadzorczej spółki, którzy pełnili swe funkcje w roku obrotowym 2013.

Z dniem odbycia Walnego rozpoczęła się nowa kadencja rady nadzorczej TAURON Polska Energia, w skład której wchodzą członkowie powołani przez Ministra Skarbu Państwa: Andrzej Gorgol, Michał Michalewski, Marek Ściążko, Antoni Tajduś, Agnieszka Woś oraz powołany przez ZWZ – Jacek Szyke.

Czytaj również:  Raport Meetrics: widoczność reklam online - Polska poprawia się na europejskim tle,