Wyniki Banku Pocztowego za I półrocze 2017 r.

0
Sławomir Zawadzki
Sławomir Zawadzki

W I półroczu 2017 roku Grupa Banku Pocztowego poprawiła większość kategorii budujących dochody z podstawowej działalności, w tym wynik z tytułu odsetek oraz wynik prowizyjny. Jednocześnie Grupa skutecznie obniżała koszty działalności. Wypracowany zysk netto wyniósł 1,6 mln zł.

Zysk Banku Pocztowego w I półroczu 2017 r. wyniósł 1,6 mln zł, co w porównaniu do zysku osiągniętego rok wcześniej jest dobrym wynikiem, zwłaszcza przy uwzględnieniu faktu, że zysk wypracowany przez Grupę przed rokiem determinował istotnie jednorazowy przychód w wysokości 16,9 mln zł z tytułu transakcji sprzedaży akcji VISA Europe na rzecz VISA Inc.

Dochody Banku Pocztowego w I półroczu 2017 r. wyniosły 166,0 mln zł. Bank odnotował 4,0 proc. wzrost wyniku z tytułu odsetek, do poziomu 137,0 mln zł. Wynik z tytułu prowizji wzrósł zaś o 7,1 proc., osiągając poziom 26,0 mln zł. W I półroczu 2017 r. Grupa Banku Pocztowego skutecznie obniżała koszty działania, dzięki czemu spadły z poziomu 112,0 mln zł w I półroczu 2016 r. do 107,3 mln zł w I półroczu 2017 r. (-4,2 proc r/r). Wskaźnik relacji kosztów do dochodów C/I dla Grupy wyniósł 65,4 proc.

Jednocześnie w I półroczu 2017 r. Grupa Banku Pocztowego za sprawą wyższego wyniku z odsetek zrealizowała marżę odsetkową na dobrym, rynkowym poziomie 3,8 proc, tj. o 0,2 p.p. wyższym niż rok wcześniej.

– Możemy dziś wykazać 1,6 mln zł zysku, jaki Bank Pocztowy wypracował w I półroczu 2017 r. Jednocześnie traktujemy ten wynik jako punkt wyjścia do systematycznej poprawy osiąganych przez Bank rezultatów, na co pozwoli nam Strategia Banku do 2021 r., którą pod koniec czerwca br. przyjęła Rada Nadzorcza i którą od 2 miesięcy realizujemy – mówi Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Dalsza poprawa jakości

Po I półroczu 2017 r. Bank Pocztowy obsługiwał blisko 1,3 mln Klientów, pozyskując w ciągu 6 miesięcy ok. 40 tys. nowych Klientów detalicznych. Jednocześnie Bank koncentrował się na poprawie jakości prowadzonych rachunków, co wiązało się z koniecznością zamykania tzw. „uśpionych ROR”. W skutek prowadzonych działań liczba obsługiwanych przez Bank rachunków osobistych wyniosła 818 tys. przy jednoczesnej istotnej poprawie ich jakości – średni stan środków na rachunkach bieżących w Banku Pocztowym wzrósł r/r ponad 20 proc.

W I półroczu 2017 r. Bank utrzymał saldo kredytów konsumpcyjnych powyżej 2 mld zł – ich poziom obniżył się nieznacznie z 2,2 mld zł do 2,1 mld zł na koniec I półrocza br. Jest to efekt nieco słabszej sprzedaży w pierwszym półroczu br. po wdrożeniu z końcem marca nowego procesu sprzedaży kredytu gotówkowego, w związku z koniecznością poprawy jakości portfela. Bank sprzedał w ciągu 6 miesięcy 2017 r. kredyty konsumpcyjne o wartości 293 mln zł. Łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych Klientom osiągnęła na koniec półrocza 2017 r. poziom 5,3 mld zł.

Saldo depozytów wzrosło łącznie w I półroczu 2017 r. o 3,2 proc., osiągając poziom 5,9 mld zł. Poziom depozytów detalicznych wzrósł w tym samym czasie o 4,0 proc. do poziomu 4,9 mld zł.

Aktywne półrocze

Pierwsze 6 miesięcy 2017 r. było dla Banku Pocztowego czasem intensywnej pracy w wielu obszarach. Pod koniec czerwca br. Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła Strategię Banku Pocztowego na lata 2017-2021, definiującą miejsce bankowości pocztowej i Banku Pocztowego w polskim systemie finansowym.

Czytaj również:  Szwajcarski UBS w 3 kw 2019 r. zanotował 1,5 mld USD zysku netto

W obszarze produktowym, w lutym br. Bank wprowadził do oferty 2 nowe rachunki osobiste – Bliskie Konto Pocztowego oraz Pocztowe Konto Bez Ograniczeń – w miejsce Konta Zawsze Darmowego.

Od marca br. Bank intensywnie pracował nad wdrożeniem oraz udoskonaleniem nowego procesu sprzedaży kredytu gotówkowego, w celu zwiększenia sprzedaży przy zachowaniu oczekiwanej jakości. Ponadto w maju br. na rynku zadebiutowała pierwsza wspólna karta płatnicza Banku Pocztowego i Poczty Polskiej, będąca symbolem synergii w Grupie Poczty Polskiej. W obszarze płatności bezgotówkowych Bank wprowadził do oferty także naklejki płatnicze oraz udostępnił usługę bezpiecznych płatności internetowych w standardzie 3D-Secure. Zarówno nowe rachunki, jak i Kredyt Pocztowy promowane były poprzez telewizyjną kampanię. Dalsze uatrakcyjnianie oferty produktowej znalazło uznanie w rankingach eksperckich. Wśród wielu z nich szczególnie ważne było wystawienie bardzo dobrej oceny Bankowi Pocztowemu przez Klientów w badaniu ARC Rynek i Opinia w marcu br. – 2. miejsce w rankingu satysfakcji Klientów detalicznych banków, 3. miejsce w rankingu lojalności, 1. miejsce w rankingu opłat i prowizji oraz tytuł „Bank doceniany przez Klientów”. Warto podkreślić też zajęcie 1. Miejsca przez Bliskie Konto Pocztowego w sierpniowym rankingu TotalMoney.

Dążąc do ciągłego podnoszenia satysfakcji Klientów z usług Banku, od lipca br. bankowe Contact Centre zaczęło działać w trybie dostępności 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Bank Pocztowy angażował się także w perspektywiczne inicjatywy będące spójne z jego misją. Dlatego m.in. podpisane zostały: porozumienie o współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz PFRON pod Patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w marcu br., a także list intencyjny dot. partnerstwa w realizacji projektu „Własnościowe dla Rodziny 500+” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG w czerwcu br. Bank Pocztowy dołączył także do programu akceleracyjnego „GammaRebels powered by Poczta Polska”. Celem Banku jest skorzystanie potencjału, jaki daje współpraca ze start-upami w obszarach bezpieczeństwa, edukacji, komunikacji oraz narzędzi skierowanych do grup wykluczonych finansowo.

Bank w drugiej połowie roku

Również druga połowa 2017 r. zapowiada się w Banku Pocztowym bardzo intensywnie. Trwa odliczanie do startu nowej marki – EnveloBanku. Ma ona przyciągnąć nowych Klientów, dla których naturalnym środowiskiem jest internet, a którzy dotychczas nie korzystali z usług Banku Pocztowego.

Ponadto Bank prowadzi działania mające na celu poprawę efektywności działania, m.in. poprzez budową wspólnego z Pocztą Polską modelu zarządzania siecią naziemną czy zrównoważony wzrost sprzedaży kredytów konsumpcyjnych w oparciu o unowocześniony proces kredytowy. W ramach oferty Banku Pocztowego – ma ona być rozbudowywana zarówno w zakresie obsługi Klientów detalicznych, jak i mikrofirm, przy zachowaniu dotychczasowej transparentności i dostępności.

W sierpniu br. Bank ustanowił nowy Program Emisji Obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 500 mln zł, skierowany do inwestorów instytucjonalnych.

Na dzień 29 września 2017 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji. Zgodnie z zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą w czerwcu 2017 r. Strategią Banku Pocztowego na lata 2017-2021, jeszcze w tym roku powinno nastąpić dokapitalizowanie Banku przez dotychczasowych Akcjonariuszy w kwocie 90 mln zł w proporcji zgodnej z dotychczasowym akcjonariatem.