Wyniki Sygnity za I-wsze półrocze roku obrotowego 2015/2016

Janusz R. Guy, Prezes Sygnity SA
Janusz R. Guy, Prezes Sygnity SA

Grupa Sygnity zaraportowała wyniki finansowe za I-wsze półrocze roku obrotowego 2015/2016, obejmujące okres od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. Na uwagę zasługują istotne elementy, które zdaniem Zarządu przyczyniać się będą do konsekwentnej poprawy rezultatów w kolejnych miesiącach bieżącego roku obrotowego.

Należą do nich:

  • wyższe przychody – 244,3 mln zł (+6,3% r/r),
  • poprawa zysków: EBITDA 15,6 mln zł (+17,8% r/r) i EBIT 7,2 mln zł (+29,8% r/r),
  • rentowność EBIT wyniosła 2,9% (+0,5 p.p. r/r),
  • wyższy backlog r/r na II półrocze roku obrotowego,
  • łączny portfel zamówień na II półrocze 2016 wynosi 160 mln zł, a na 2017 i kolejne lata to 256 mln zł, co oznacza, że obecny backlog na przyszłe okresy to 416 mln zł,
  • utrzymanie dyscypliny kosztowej – koszty ogólnego zarządu wyniosły 8,2% przychodów
    (-2,4 p.p. r/r),
  • zwycięstwo w 18 przetargach o łącznej wartości ponad 108 mln zł oznacza zdobycie pozycji lidera rynku pod względem wysokości budżetów wygranych postępowań przetargowych w sektorze IT rozstrzygniętych w administracji publicznej w I kwartale roku kalendarzowego 2016.

Poprawa perspektywy przychodowej to jeden z głównych celów, który dzięki intensywnej pracy udało się osiągnąć poprzez szeroką ekspansję biznesową w trzech sektorach – publicznym, bankowo-finansowym i utilities, w których Sygnity ma ugruntowaną pozycję.

Janusz R. Guy, Prezes Sygnity SA
Janusz R. Guy, Prezes Sygnity SA

Na sytuację w kluczowym dla nas sektorze publicznym duży wpływ miało przemodelowanie sceny politycznej. Zaskutkowało to spadkiem liczby postępowań przetargowych, a co za tym idzie także budżetów. Nie bez znaczenia jest wciąż przedłużającą się kwestia uruchomienia kolejnej transzy środków unijnych. Mimo niesprzyjających uwarunkowań w kalendarzowym
I kwartale 2016 r., Sygnity było liderem rynku pod względem łącznej wartości wygranych postępowań w IT w administracji publicznej. Wygraliśmy 18 przetargów
o łącznej wartości ponad 108 mln zł. Podkreśleniem naszej silnej pozycji w tym sektorze jest realizacja istotnych kontraktów dla administracji państwowej, jak
i pozyskiwanie nowych umów, w tym tak istotnych społecznie, jak Program „Rodzina 500 Plus” dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
– komentuje Janusz R. Guy, Prezes Sygnity S.A.

W I półroczu bieżącego roku obrotowego Sygnity wykonało i wdrożyło system do obsługi rządowego programu „Rodzina 500 Plus”. Powstałe w relatywnie krótkim czasie rozwiązanie umożliwia pełną obsługę spraw związanych z realizacją świadczenia wychowawczego 500 Plus: od przyjęcia wniosku, poprzez wydanie decyzji i realizację świadczenia w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Strategiczny dla administracji centralnej Program e-Podatki także realizowany jest zgodnie
z harmonogramem. W styczniu br. uruchomiony został Kanał Masowy dla Organów Rentowych, a w ślad za nim w marcu nowy moduł PFR, czyli wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, obejmujący zeznania PIT-37 i PIT-38, uzupełniony o informacje z Organów Rentowych. Także na początku roku Portal Podatkowy został poszerzony o konto podatnika, czyli zupełnie nową funkcjonalność dostępną dla użytkowników zalogowanych. Kolejnym elementem Systemu, który jest w trakcie przygotowania będzie Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych.

Celem równoważenia wpływów do portfela przychodowego oraz ograniczenia fluktuacji backlogu spółka konsekwentnie dąży do zwiększania przychodów z sektora bankowo-finansowego. Wyrazem stabilnej pozycji Sygnity w tym segmencie rynku, jak również zaufania klientów jest fakt realizacji ważnych kontraktów, w tym m.in. dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Dużym zainteresowaniem wśród klientów tego sektora cieszą się nowe, autorskie rozwiązania typu omnichannel (mutlikanałowość), które pozwalają na maksymalizację dostępu do oferty banku lub instytucji finansowej za pośrednictwem wybranych kanałów dostępu. Sygnity z nowymi produktami z tego obszaru planuje wyjść na rynek jeszcze w tym roku.

Dzięki podpisaniu szeregu istotnych kontraktów w sektorze utilities spółka osiągnęła zakładany poziom przychodów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wdrożenie autorskiego systemu SUS w Zakładzie Energetycznym Użyteczności Publicznej. System w kompleksowy sposób pokrywa główne procesy biznesowe związane z obsługą klienta na uwolnionym rynku energii i gazu, w trakcie całego cyklu sprzedażowego: od pozyskania klienta, przez realizację umowy, aż do jej zakończenia.

Nowe umowy i istotne kontrakty, m.in.: z ZUS, ARiMR, czy PSE Innowacje pozwalają konsekwentnie budować nasz portfel zamówień. Przychody na II połowę roku obrotowego 2015/2016 z umów podpisanych do 6 maja 2016 wynoszą 160 mln zł i są wyższe o ok. 3% rok do roku. Z kolei portfel zamówień na rok obrotowy 2017 i lata kolejne wynosi 256 mln zł, co oznacza że obecny backlog na przyszłe okresy to 416 mln zł. Ponadto portfel zamówień, zgodnie z naszymi zapowiedziami jest coraz bardziej zdywersyfikowany pod względem udziału w kluczowych sektorach, klientów, zakresu dostarczanych produktów i usług oraz wartości zamówień. Dzięki temu zakładamy lepszą rentowność naszych przyszłych realizacji. – podsumowuje Prezes Sygnity – Efektywność sprzedażowa, nowe prestiżowe kontrakty, poziom backlogu, dyscyplina kosztowa i trwałe obniżenie kosztów ogólnych, w ocenie Zarządu, przyczyniać się będą do osiągania dodatniej dynamiki zarówno w przychodach, jak i zyskach w kolejnych kwartałach bieżącego roku obrotowego.

Wyniki i-wszego półrocza 2015/2016.

Przychody Grupy Sygnity w I połowie roku obrotowego 2015/2016 wyniosły 244,3 mln zł (+6,3% r/r). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 37,9 mln zł (-4,9% r/r), zysk EBITDA 15,6 mln zł (+17,8% r/r), zysk EBIT 7,2 mln zł (+29,8% r/r), a zysk netto 3,0 mln zł (-34,0% r/r). Rentowność EBITDA w I półroczu wyniosła 6,4%
(+0,7 p.p. r/r), rentowność EBIT wyniosła 2,9% (+0,5 p.p. r/r), a rentowność netto wyniosła 1,2% (-0,8 p.p. r/r).

Spółka utrzymuje dyscyplinę kosztową. Koszty ogólnego zarządu w I półroczu roku obrotowego 2015/2016 wyniosły 8,2% przychodów i w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku, udział tych kosztów w przychodach spadł o 2,4 p.p. Koszty sprzedaży wzrosły do 13,5 mln zł (5,5% przychodów, +1 p.p.), jednak był to wzrost planowany, związany zarówno z intensyfikacją działań sprzedażowych, jak i optymalizacją Zespołu Sprzedażowego. Taka decyzja już znalazła odzwierciedlenie w widocznych efektach, którymi są m.in.: wysoka skuteczność zespołów w przetargach oraz zwiększenie rok do roku przychodów Grupy w tym okresie. Zoptymalizowana została także struktura finansowania, co wyraźnie zredukowało koszty finansowe – w I półroczu były niższe o 18% rok do roku.