Wzrost przychodów Serinus o 25% w I kw. 2014 – do niemal 36 mln USD

0

Serinus Energy zanotował niemal 36 mln USD przychodów brutto w I kwartale 2014 roku. Pomimo niespokojnej sytuacji na Ukrainie, produkcja Spółki na tamtejszych aktywach wynosi 3,504 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Na nadchodzące miesiące zaplanowano intensywne prace w Tunezji oraz nowe odwierty i stymulację już istniejących na Ukrainie.

Podsumowanie

Produkcja w I kwartale wyniosła 4,849 boe/d, co oznacza wzrost o 54 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku.

Średnia produkcja netto dla Serinus na ukraińskich aktywach osiągnęła poziom 3,504 boe/d, czyli o 11 proc. więcej niż rok wcześniej.

• Kwartalne przychody brutto wzrosły o 25 proc. do 35,9 mln USD, z czego 28,8 mln USD to część przypadająca na akcjonariuszy SEN.

Wartość retroaktywna netto (netback) w Tunezji utrzymała wysoki poziom – 65,86 USD za baryłkę. Netback na Ukrainie wyniósł 5,14 USD za tysiąc m sześc. gazu (30,85 USD za baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej). Wynik ten jest efektem obniżki cen gazu importowanego z Rosji oraz pogorszenia kursu ukraińskiej hrywny w stosunku do dolara amerykańskiego.

Przepływy środków z działalności operacyjnej wzrosły o 49 proc. w stosunku do I kwartału 2013 oraz 2 proc. w porównaniu do IV kwartału i osiągnęły poziom 14,9 mln USD. Kwota przypadająca na akcjonariuszy Serinus wynosi 11.3 mln USD.

• W I kwartale br. Serinus zanotował stratę netto w wysokości 16,2 mln USD. Czynnikiem, który w istotny sposób wpłynął na wynik jest ujęcie niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych w wysokości 18,9 mln USD. W przypadku umocnienia kursu hrywny ta niezrealizowana strata może być częściowo lub w całości odrobiona.

Dochód netto za I kwartał br., przed ujęciem niezrealizowanych różnic kursowych, wyniósł 2,7 mln USD (1,7 mln USD dla akcjonariuszy Serinus).

• W marcu Spółka uruchomiła nową stację przetwórstwa gazu na polu Makiejewskoje. Od tamtego momentu wydobycie, do tej pory ograniczone technologiczne, stopniowo wzrasta.

Czytaj również:  Brak jednomyślności wśród członków FOMC osłabił dolara

• Podczas testów strefy S7 na odwiercie M-17, uzyskano przepływ gazu na poziomie ponad 25 tys. m sześc. dziennie. Wcześniej do tej formacji nie były przypisane żadne wielkości rezerw, zatem jest to całkiem nowe odkrycie na terenie pola Makiejewskoje. Nadal odbywają się testy strefy S6. Rejestry wykazały obecność w niej warstwy gazu o grubości 9 metrów, potencjalnie opłacalnego do wydobycia.

Przepływ gazu uzyskano również podczas testów odwiertu O-24. Zostanie on poddany stymulacji w tym roku.

Średnia dzienna produkcja w drugim kwartale na dzień 14 maja 2014 wynosi 4.873 baryłek ekwiwalentu ropy (boe/d).

• Pomimo zawirowań politycznych na terenie Ukrainy, praca na aktywach Serinus odbywa się bezproblemowo, a załoga jest bezpieczna.

„Pierwszy kwartał 2014 roku był dla nas okresem wytężonej pracy oraz śledzenia rozwoju sytuacji na Ukrainie. Nasze prace nie zostały dotychczas zakłócone przez zawirowania polityczne i nadal regularnie zwiększamy wydobycie. Podczas nadchodzących miesięcy zamierzamy kontynuować wzrosty na Ukrainie a także  pracować nad modernizacją istniejących i wykonaniem nowych odwiertów w Tunezji.” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Perspektywy