DB Energy SA – wyniki finansowe za I kw. roku obrotowego 2020-2021

Krzysztof Piontek, Prezes Zarządu DB Energy
Krzysztof Piontek, Prezes Zarządu DB Energy

Przychody i zyski zgodnie z oczekiwaniami, rekordowy portfel zleceń, w ofertowaniu kolejne 30 projektów o wartości 40 mln euro.

I kw. roku obrotowego 2020/2021 – rok obrotowy trwa od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

w tys. zł 01.07.2020-30.09.2020 01.07.2019-30.09.2019 Zmiana %
Przychody ze sprzedaży 5 345,30 6 426,84 -17%
EBIT 235,69 1 066,38 -78%
Marża EBIT 4,4% 16,6%  
EBITDA 385,06 1 110,43 -65%
Marża EBITDA 7,2% 17,3%  
Zysk netto 121,28 834,93 -85%

Spółka zamknęła I kwartał br. nieznacznie niższym wynikiem finansowym, co jest zgodne z założeniami. Przed nami miesiące wytężonej pracy nad realizacją projektów w ramach rekordowego portfela zleceń, który zbudowaliśmy w ostatnich tygodniach. W ofertowaniu pozostaje ponad 30 innych projektów o wartości 40 mln euro. Mamy nadzieję na podpisanie kolejnych umów już w najbliższych miesiącach, podsumowuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA.

Przychody zgodnie z oczekiwaniami

W I kw. 2020/2021 r. sprzedaż DB Energy wyniosła 5 345,30 tys. zł wobec 6 426,84 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, tj. 17% spadku. Spółka zanotowała 0,47 mln zł przychodów z tytułu rozliczenia projektów związanych z pozyskiwaniem Białych Certyfikatów dla klientów. W I kw. br. obrotowego spółka realizowała projekty inwestycyjne, między innymi, dla Ciech Soda Polska SA (o łącznej wartości blisko 10,2 mln zł), Schumacher Packaging Grudziądz sp. z o.o. (o wartości 17,9 mln zł).

W omawianym okresie w strukturze sprzedaży spółki 10% stanowiły audyty EEA i pozyskiwanie Białych Certyfikatów, a projekty inwestycyjne, w tym w modelu ESCO, stanowiły 90% udziału.

Spadek przychodów jest wynikiem rekordowo wysokiej bazy z I kw. 2019/2020 r. oraz początkowego etapu realizacji kluczowych bieżących projektów, które w kolejnych kwartałach z fazy projektowania przejdą do fazy budowlanej. 

Zyski i marże w dół, pochodna niższej sprzedaży

EBITDA spółki w I kw. 2020/2021 r. wyniosła 385,06 tys. zł, w porównaniu do 1 110,43 tys. zł w I kw. 2019/2020 r., tj. 65% spadku. Marża EBITDA wyniosła 7,2% wobec 17,3% w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I kw. 2020/2021 r. spółka odnotowała 235,69 tys. zł zysku operacyjnego, tj. 78% spadku rdr. Marża EBIT wyniosła 4,4% wobec 16,6% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Koszty operacyjne w I kw. br. wyniosły 5 112,45 tys. zł, tj. spadek o 5% rdr. Jest to głównie pochodna spadku kosztów usług obcych (koszty podwykonawców w projektach inwestycyjnych), które zmieniają się proporcjonalnie do skali realizowanych projektów. Zysk netto na koniec I kw. 2020/2021 r. wyniósł 121,28 tys. zł, tj. 85% spadku rdr. Na koniec okresu spółka dysponowała gotówką w kwocie 3,62 mln zł, tj. spadek o 50% rdr.

Wyniki spółki są zgodne z założeniami w związku ze zmianą modelu działalności z doradczej na inwestycyjną.

Perspektywy dalszego rozwoju w 2020/2021 r.

DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój w segmencie inwestycji energetycznych na rynku ESCO w Polsce. W ofertowaniu pozostaje ponad 30 zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 40 mln euro. Zarząd ma nadzieję na podpisanie kolejnych umów w najbliższych miesiącach.

W ostatnich latach spółka złożyła łącznie wnioski na Białe Certyfikaty o wartości ponad 450 mln zł, z czego już ok. 200 mln zł zostało przyznane klientom (tj. 37% całego rynku za lata 2017/2018). W portfelu spółki znajduje się obecnie ponad 70 umów BC.

Uwzględniając specyfikę działalności spółki oraz koniunkturę gospodarczą, Zarząd oczekuje w całym 2020/2021 r. utrzymania dotychczasowego tempa realizacji projektów, co powinno mieć pozytywny wpływ na przychody. W ocenie Zarządu, przy utrzymaniu stabilności gospodarczej, przychody spółki powinny rosnąć, co przełoży się pozytywnie na skalę generowanych zysków.

Db Energy rozwija rynek ESCO w Polsce

W październiku br. DB Energy podpisała umowę z międzynarodowym funduszem inwestycyjnym, SUSI Partners. SUSI Partners AG, który specjalizuje się w inwestycjach wspierających transformację energetyczną, umożliwi finansowanie projektów poprawy efektywności energetycznej w modelu ESCO dla klientów przemysłowych DB Energy o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro do 2023 r. Pod koniec października br. DB Energy podpisała już pierwszą umowę na realizację przedsięwzięcia z obszaru efektywności energetycznej. Inwestycja o wartości 29 mln zł dla Słodowni Soufflet Polska sp. z o.o. będzie realizowana w modelu ESCO, a wynagrodzenie należne DB Energy z tytułu rozliczenia projektu – płatne przez okres 10 lat – jest uzależnione od wygenerowanych oszczędności kosztów dla klienta.

Wsparcie partnera finansowego SUSI Partners otwiera nam drogę do dynamicznego rozwoju na rynku ESCO w Polsce. Chcemy jak najszybciej wypełnić nasz portfel zleceń w ramach dostępnego finansowania. W najbliższych miesiącach mamy nadzieję na finalizację kolejnych umów, które są obecnie w ofertowaniu, podsumowuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy.

Obecnie Ministerstwo Klimatu pracuje nad nowelą ustawy o efektywności energetycznej, której celem jest pobudzenie inwestycji w efektywność energetyczną. Rozważane są takie zmiany, które powinny się przełożyć na wzrost zainteresowania inwestycjami przez klientów i rozwój rynku ESCO.

Berliński potencjał

Spółka zależna, Willbee Energy GmbH, nawiązała pierwsze kontakty biznesowe. We wrześniu br. Willbee Energy uczestniczyła w konferencji ener.CON Europe w Berlinie, największej konferencji poświęconej efektywności energetycznej w Europie. Zarząd ma nadzieję, że podejmowane działania promocyjne przełożą się w kolejnym roku na rozwój biznesu.

Diagsys do komercjalizacji

W II pół. 2020 r. spółka planuje zakończenie fazy technicznej projektu B+R DiagSys. W 2021 roku będzie przeznaczony na komercjalizację projektu.