Potrzebne wzmocnienie działań na rzecz zdrowia publicznego

0

Wydłużyliśmy długość życia, a teraz musimy zadbać o to, aby miało wyższą jakość. Na to będą potrzebne większe nakłady, bardziej efektywne – powiedziała wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna podczas Kongresu Zdrowia Publicznego, który odbył się 24 listopada br. w Warszawie.

Izabela Leszczyna zapewniła, że Ministerstwo Finansów jest najbardziej zainteresowane integracją działań wszystkich resortów na rzecz zdrowia publicznego. – W perspektywie najważniejsze jest bogacenie się społeczeństwa, ponieważ bogatsze społeczeństwa żyją dłużej ze względu na większą świadomość wpływu stylu życia na zdrowie – wskazała wiceminister dodając, że ogólne nakłady na tę dziedzinę znacząco wzrosły w Polsce z 46,3 mld zł w 2007 r. do 78, 1 mld zł zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok.

Chociaż poziom ubóstwa lub wykluczenia społecznego pozostaje w Polsce wysoki, to analiza ostatnich 8 lat wskazuje na wyraźną poprawę w tym obszarze. – Zgodnie z wynikami badań przeprowadzanych w Unii Europejskiej Polska jest krajem, w którym tempo spadku liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest najwyższe – poinformowała Izabela Leszczyna. Wskaźnik ten w latach 2005-2013 spadł o 19,5 pkt. proc., a od 2007 r. o 8,6 proc. Z kolei od 2008 r. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spadła o 1,4 mln osób (z 11,5 mln do 10,1 mln), a w latach 2007-2013 o 3,2 mln osób (z 13,1 mln do 9,9 mln).

Wiceminister Leszczyna wśród działań podejmowanych przez resort finansów w dziedzinie zdrowia publicznego wskazała prowadzenie polityki akcyzowej. Ma ona zniechęcać do palenia przy jednoczesnym zapewnieniu stałych wpływów do budżetu. Wpływ na spadek sprzedaży papierosów i tym samym mniejszych dochodów z podatku mają także e-papierosy. Efekt przynosi również zakaz palenia w miejscach publicznych. Podwyżki akcyzy z poprzednich lat są również konsekwencją prowadzonej polityki prozdrowotnej wynikającej m.in. z zaleceń WHO oraz postanowień ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, które zobowiązują rząd do działań ograniczających ich używanie. Podobnie jest ze stawkami akcyzy na wyroby alkoholowe. Ministerstwo Finansów zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma obowiązek podejmowania działań inicjujących i wspierających przeciwdziałanie temu nałogowi i jego skutkom.

Czytaj również:  Kleszcze zagrażają nie tylko ludziom. Choroby przez nie przenoszone mogą się okazać śmiertelne także dla psów

Ważna zmianą z punktu widzenia rodzin, szczególnie wielodzietnych, są ostatnie zmiany w uldze na dzieci. Zostanie zwiększona dostępność tej ulgi na w taki sposób, aby mogły z niej skorzystać wszystkie rodziny, w których chociaż jeden z rodziców płaci PIT. Waga zmiany polega na tym, że dotychczas pełne wykorzystanie ulgi było nieosiągalne dla wielu podatników, w tym dla niemal połowy rodzin wielodzietnych, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Po zmianach budżet państwa po prostu dopłaci tym rodzinom, zwracając kwotę niewykorzystanej ulgi. Czytaj więcej o zmianach w uldze na dzieci.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele prezydenta RP oraz innych resortów i instytucji. Uczestnicy podkreślali, że działania na rzecz zdrowia publicznego powinny być podejmowane wspólnie przez wszystkie resorty i lepiej skoordynowane, Zwracano uwagę, że prewencja i profilaktyka przynoszą oszczędności nie tylko dla budżetu i gospodarki, ale i dla poszczególnych pracodawców.