Przewodnik dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców

pisanie analiza

Polskie firmy coraz chętniej zatrudniają obcokrajowców. Jak wynika z danych wojewódzkich urzędów pracy w pierwszej połowie 2015 roku przedsiębiorcy byli gotowi przyjąć do pracy na zasadach uproszczonych 408 tys. mieszkańców Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Gruzji,  Białorusi  i Armenii. 

Rosnące zainteresowanie siłą roboczą spoza granic naszego kraju jak nigdy wcześniej rodzi zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą procedur a także praw i obowiązków wynikających z zatrudnienia imigrantów.

Organizatorzy społecznej inicjatywy „Bezpieczna Praca w Polsce: Migranci na rynku pracy” – Fundacja Wspierania Migrantów na Rynku Pracy EWL we współpracy z  Ośrodkiem Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego już po raz drugi w tym roku wyszli naprzeciw pojawiającym się na rynku pracy zawiłościom prawnym, wydając bezpłatny „Poradnik dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców”.

O tym jak ważna rolę pełni znajomość przepisów prawnych mówi Jarosław Cichoń z Głównego Inspektoratu Pracy. Przedstawiciel Departamentu Legalności Zatrudnienia zwraca uwagę na wyniki badania uproszczonej procedury powierzania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczeń, przeprowadzonego przez PIP w 2014 roku. Procedura ta jest szczególnie narażona na nadużycia ze strony pracodawców. Do najczęstszych nadużyć zaliczyć można podejmowanie pracy u pracodawcy innego niż ten, który zarejestrował oświadczenie. W 2014 roku stwierdzono 266 takich przypadków, co stanowi kilkakrotny wzrost z porównaniu z rokiem poprzednim (45 przypadków w 2013 roku). Inne przypadki wymienione przez Jarosława Cichonia obejmują rejestrację oświadczenia bez fizycznej możliwości powierzenia wykonywania pracy przez danego pracodawcę, co wiąże się w dużym stopniu z problemem handlu oświadczeniami, a także wykorzystywanie procedury oświadczeń w celu delegowania pracowników z Ukrainy do Polski. Oświadczenia są ponadto wykorzystywane do działalności tak zwanych „mrówek”, przewożących nielegalnie towary przez polską granicę. Niepokojące są również dane z kontroli prawie 18 tysięcy cudzoziemców, z których wizę otrzymało i przekroczyło polską granicę 69 procent, zaś pracę w podmiotach rejestrujących oświadczenia podjęło zaledwie 28 procent cudzoziemców objętych kontrolą.

Aby uniknąć błędów związanych z niedopełnieniem obowiązków po stronie pracodawcy, publikacja „Poradnik dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców” przedstawia rozwiązania, które mają na celu usprawnić znajomość przepisów prawnych po stronie pracodawcy w procesie zatrudnienia.

Poradnik w prosty i przejrzysty sposób wyjaśnia kwestie związane z procedurą przyjęcia obcokrajowca do pracy i procesem zatrudnienia. Jego autorzy przedstawiają odpowiedzi na pytania związane z legalizacją pobytu i  pracy, począwszy od wymaganych dokumentów, form zatrudnienia, przysługujących pracodawcy praw a także ciążących na nich obowiązków – ubezpieczenia, rozliczenia podatkowe – na kontroli legalności i weryfikacji dokumentów kończąc.

Autorzy publikacji duży nacisk kładą również na problem dyskryminacji obcokrajowców w  miejscu pracy, informując o prawach jakie przysługują cudzoziemcowi zatrudnionemu w naszym kraju.

Całość dopełniają informacje dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Zasady CSR nabierają szczególnego znaczenia w przypadku zatrudnienia obcokrajowców, gdy rola pracodawcy wobec osób niezaznajomionych ze specyfiką polskiego rynku pracy i praw oraz zasad na ich obowiązujących staje się szczególnie odpowiedzialna.

– „Rekordowa skala rejestrowanych w pierwszym półroczu oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy pokazuje, jak bardzo zmienia się podejście polskich pracodawców do zatrudniania obywateli państw trzecich na naszym rynku pracy” – mówi Zbigniew Wafflard, pomysłodawca projektu „Bezpieczna praca w Polsce”. – „Jest to jednocześnie sygnał dla organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych, wymuszający podjęcie zdecydowanych kroków w celu ukrócenia procederu handlu oświadczeniami i nieuczciwego pośrednictwa, które wpływają negatywnie nie tylko na atrakcyjność polskiego rynku pracy, ale również na kondycję polskiej gospodarki. Ograniczenie przypadków wykorzystywania procedury oświadczeń do nielegalnego zatrudnienia pozwoli poprawić sytuację w przeciążonych polskich placówkach konsularnych na Ukrainie i pomoże polskim pracodawcom efektywniej regulować obecne braki kadrowe.”

Podobnie jak w przypadku pierwszej publikacji, wydanej przez agencję EWL w maju bieżącego roku, poradnik został udostępniony w wersji elektronicznej, dostępnej do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej projektu „Bezpieczna praca w Polsce” pod adresem http://bezpiecznapraca.info.pl/pl/poradnik-dla-pracodawcow

Kampania jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w ramach projektu „Bezpieczna praca w Polsce„. Wyłączna odpowiedzialność za zawartość powyższej treści spoczywa na jej autorach. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Dodatkowe informacje na temat projektu znaleźć można na stronie www.bezpiecznapraca.info.pl.