500 największych firm z Europy Środkowo-Wschodniej

0
  • Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Regionu: wzrost obrotów o 4,2 proc.
  • Polska znów na czele, Czechy awansują na drugą pozycję, za nimi Węgry
  • Aż 12 z 13 branż odnotowało wzrost obrotów – jedynie sektor ropy naftowej i gazu nadal zmaga się z trudnościami

Już po raz jedenasty Coface zbadał kondycję finansową 500 największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Sklasyfikowanie rekinów biznesu w regionie pozwoliło na stworzenie wyjątkowego rankingu Coface TOP 500 CEE, który pokazuje przedsiębiorstwa liczące się na rodzimych rynkach, ale także wywierające wpływ na ościenne gospodarki. Analiza prezentuje klasyfikację 500 największych firm regionu pod względem osiągniętych obrotów z uwzględnieniem innych parametrów, takich jak poziom zatrudnienia oraz struktura branż i rynków.

Rok 2015 był dobry dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Średni wzrost PKB wyniósł 3,3 proc., dla porównania w 2014 r. był on na poziomie 2,6 proc. Zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz podwyżki płac przyczyniły się do wzrostu konsumpcji prywatnej, a nwestycje uzyskały wsparcie z funduszy unijnych. Europa Środkowa-Wschodnia w pozytywny sposób odczuła szybki wzrost gospodarczy.

Zmiany, jakie zaszły w najnowszym rankingu 500 największych firm obrazują warunki ekonomiczne w minionym roku – a był on pomyślny – wyjaśnia Katarzyna Kompowska, zarządzająca Coface w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.  Gospodarki zyskały na wzroście popytu wewnętrznego, dzięki rosnącej konsumpcji prywatnej (przy udziale spadającego poziomu bezrobocia i podwyżek płac) oraz dzięki zwiększającym się poziomom inwestycji w większości gospodarek. Dzięki stopniowemu ożywieniu głównego rynku zbytu dla Europy Środkowo-Wschodniej (w której poziom PKB wzrósł o 1,6 proc.), w regionie odnotowano dodatnie wskaźniki eksportu. Całokształt tych czynników sprawił, iż 2015 był dla przedsiębiorstw rokiem solidnego wzrostu. Co za tym idzie, firmy które znalazły się na liście Top 500 CEE zamknęły rok 2015 odnotowując zwiększone obroty oraz stabilne wskaźniki zatrudnienia. 

500 wiodących graczy: wzrost obrotów, wiodący pracodawcy

Obrót przedsiębiorstw z listy 500 wiodących firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł o 4,2 proc. sięgając sumy blisko 593 mld EUR. Przedsiębiorstwa odnotowały ogromny wzrost zysków netto rzędu 73,7 proc., sięgający kwoty EUR 26,9 mld. Największe przedsiębiorstwa Regionu pozostają bardzo ważnymi pracodawcami. Ogółem, 500 wiodących firm zatrudnia tu 4,3 proc. (+0,5 proc.) całkowitej siły roboczej w Regionie. Fakt ten ma pozytywny wpływ na wskaźniki zatrudnienia.

3 wiodące kraje: konsumpcja prywatna siłą napędową gospodarki

Polska, posiadająca zdecydowanie największą gospodarkę w Europie Środkowo-Wschodniej, jest krajem, w którym działa najwięcej czołowych przedsiębiorców z regionu. Silny popyt wewnętrzny sprawił, że kraj ten bardzo dobrze przetrwał kryzys finansowy. Ogółem, na liście TOP 500 CEE znalazło się 167 firm z Polski, czyli o dziewięć mniej w porównaniu do roku 2014. Od 2014 r. polska gospodarka odnotowuje bardzo wyraźny wzrost, przekraczający 3 proc.

Czytaj również:  Polacy należą do światowych liderów w dziedzinie technologii blockchain. Uwarunkowania prawne często zmuszają ich jednak do działania za granicą

Krajem o najwyższej stopie wzrostu (+4,5 proc.) w regionie są Czechy. Jest to jednocześnie państwo o najniższym poziomie bezrobocia w całej UE (5.1 proc.). Czechy uplasowały się na drugim miejscu w rankingu. Największy wpływ na rozwój gospodarki miały inwestycje publiczne oraz efektywne wykorzystanie funduszy z poprzedniego budżetu UE. Na liście 500 wiodących firm Europy Środkowo-Wschodniej znajduje się 71 przedsiębiorstw z Czech. W tym roku, po raz czwarty z rzędu kraj ten umacnia swą pozycję w rankingu. Całkowity wzrost obrotów wyniósł 3,1 proc., a wzrost zysków netto 16,9 proc., osiągając sumę 4,9 mld EUR.

Węgry zajęły najniższy stopień podium. Ogółem, kraj ten jest reprezentowany na liście przez 69 firm – o cztery mniej niż w 2014 r. Węgierscy potentaci odnotowali największy wzrost obrotów wśród wszystkich państw, na poziomie 13,8 proc. Począwszy od recesji w 2012 r. kraj ten utrzymuje solidny wzrost, którego stopa w 2015 r. wyniosła 2,9 proc.

Sektory: ujemne wskaźniki odnotowano jedynie w przemyśle wydobywczym, chemicznym, naftowym, tworzyw sztucznych i farmaceutycznym

Korzystne tendencje utrzymały się w większości sektorów listy TOP 500 CEE. 12 spośród 13 sektorów zwiększyło obroty w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyraźny wzrost (+14,8 proc.) odnotowano w przemyśle tekstylnym, skórzanym i odzieżowym, natomiast w branży motoryzacyjnej i transportowej wzrost wyniósł 10,3 proc. Tradycyjnie już w Regionie dominują podmioty z sektora: wydobywczego, chemicznego, naftowego, tworzyw sztucznych i farmaceutycznego, stanowiąc 111 spośród 500 przedsiębiorstw. Jednakże jest to jedyny sektor, który odnotował spadek obrotów (-8,3 proc.), spowodowany negatywnymi skutkami kryzysu naftowego.

Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

Sprzyjające warunki biznesowe utrzymują się w 2016 r. Prognoza dla Europy Śrokdow-Wschodniej w 2016 r. jest porównywalna do roku 2015 r. Przewiduje się, że średni wzrost wyniesie 3,0 proc. Dalsza poprawa na rynku pracy wraz z rosnącym optymizmem wzmocni konsumpcję w gospodarstwach domowych, stanowiącą główny czynnik napędzający gospodarki regionu Europy Środkowo-Wschodniej, dodaje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Udział inwestycji nie będzie już tak wysoki jak w zeszłym roku z powodu powolnego uruchamiania nowych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, co spowalnia rozwój branży budowlanej oraz sektorów z nią powiązanych. W kontekście zewnętrznym kraje Regionu nadal będą aktywnie eksportować, chociaż spowolnienie światowego handlu może przyhamować ich ambicje.