Auxilia S.A. zawarła transakcję z PHI Wierzytelności S.A. o wartości 1,03 mln zł

0

Auxilia S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2016 r., działająca na rynku odszkodowawczym, zawarła transakcję, której łączna wstępnie szacowana wartość wynosi ok. 1,03 mln zł. Emitent podpisał także Umowę ramową o współpracy, która określa ogólne zasady i warunki zawierania transakcji nabywania roszczeń przez kontrahenta.

Spółka zawarła umowę z PHI Wierzytelności S.A., na podstawie której dokonała transakcji zbycia wierzytelności, których całkowita wstępnie szacowana wartość ukształtowała się na poziomie ok. 1,03 mln zł. Aktywa będące przedmiotem kontraktu stanowią wybrane roszczenia przyszłe Auxilia S.A. będące wynagrodzeniem ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach sprzedaży produktów Grupy. Dzięki tej transakcji skróceniu ulegnie cykl konwersji gotówki oraz zwiększy się dostępność finansowania w zakresie pozyskiwania kolejnych roszczeń na rynku odszkodowań. Zarząd Spółki uważa, że podpisana umowa przyczyni się też do poprawy jej wyników finansowych.

Kamila Barszczewska – Wiceprezes Zarządu AUXILIA S.A.
Kamila Barszczewska – Wiceprezes Zarządu AUXILIA S.A.

„Spółka poszukuje innowacyjnych rozwiązań nie tylko w obszarze produktów czy metod operacyjnych. Nowe produkty Grupy, które związane są z dochodzeniem wysokich należności w postępowaniach sądowych, wymagają również innowacyjnego podejścia do finansowania – zarówno pozyskiwania, jak i serwisowania tych należności. Oceniamy, że warte poszukiwania i rozwoju są rozwiązania, które pozwalają na wystarczająco długie finansowanie. Takie finansowanie, które w sposób optymalny pozwala zarządzać ryzykiem czasu trwania procesu sądowego. Instrumentem spełniającym to kryterium jest właśnie zbywanie wierzytelności przyszłych z zachowaniem kontroli nad procesem serwisowania należności i ich inkasem. Spółka testowała to rozwiązanie w 2018 r. i uznaje je za przydatny oraz rozwojowy instrument i planuje rozwijać jego wykorzystywanie w nadchodzących latach.” – wyjaśnia Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu Spółki AUXILIA S.A.

Auxilia S.A. oraz PHI Wierzytelności S.A. podpisały również Umowę ramową o współpracy, która określa ogólne zasady i warunki zawierania transakcji pomiędzy stronami w zakresie nabywania wierzytelności Emitenta przez kontrahenta. Spółka szacuje, że planowany przychód z tytułu postanowień tej umowy wyniesie ok. 9,24 mln zł w ujęciu rocznym, co będzie miało istotny wpływ na przychody ze sprzedaży oraz wynik netto. Przedmiotowa Umowa ramowa zawarta została na czas nieokreślony, a Zarząd Auxilia S.A. zamierza stale monitorować efekty nawiązanej współpracy i na podstawie własnych analiz podejmować adekwatne działania w celu wykorzystania jej potencjału do dynamizacji osiąganych przez Spółkę wyników finansowych, w tym wzrostu generowanych przychodów i zwiększania rentowności działalności.

Czytaj również:  Finansowanie budowy domu - porady ekspertów

„Zawarcie umowy ramowej z PHI Wierzytelności daje możliwość planowania wyników poszczególnych okresów, umożliwia też istotne wzmocnienie poziomu przepływów pieniężnych, a co za tym idzie bardziej dynamiczne skalowanie biznesu i wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów.” – dodaje Kamila Barszczewska.

Auxilia S.A. poinformowała, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w listopadzie 2018 r. wyniosły 5.906.800 zł. Jest to wzrost o 23,4% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Spółka ocenia, że w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w listopadzie 2018 r. była o 34,6% wyższa w porównaniu z analogicznym wskaźnikiem planowanego przychodu w listopadzie 2017 r.

W 3 kw. 2018 r. zysk netto Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. przekroczył 22 tys. zł, a jej przychody netto sięgnęły prawie 2.087 tys. zł, podczas gdy rok temu strata netto wynosiła 476 tys. zł. Po trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto Spółki ukształtował się na poziomie 707 tys. zł przy przychodach netto w wysokości 7.675 tys. zł.