Coface zaktualizował oceny ryzyka 11 krajów. Oceny Rosji i Hiszpanii podwyższone

Drugi kwartał 2017 roku oznacza nowe rozdanie dla Europy i Rosji. Natomiast na poziomie sektorowym – w kilku krajach nastąpiły zmiany w przemyśle motoryzacyjnym i rolno-spożywczym.

Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej

Firma Coface opublikowała kwartalne oceny 13 sektorów w 24 krajach generujących prawie 85 proc. światowego PKB. Wyznacza również oceny ryzyka krajowego dla 160 państw.

W Europie przyśpieszenie, czego dowodem są podwyższenia ocen wielu krajów

Sprzeczne sygnały napływające z gospodarki USA (A2, ryzyko niskie) i brak jasności co do pakietu budżetowych środków stymulacyjnych nakazują zachowanie ostrożności. Mimo poprawy PKB w pierwszym kwartale 2017 roku (wzrost z 0,7 proc. do 1,2 proc.) i najniższej stopy bezrobocia od prawie 16 lat, konsumpcja gospodarstw domowych nadal słabnie. Biorąc pod uwagę oczekiwaną podwyżkę stóp procentowych, można się spodziewać spowolnienia akcji kredytowej.

W ożywionym amerykańskim sektorze energetycznym poziom ryzyka podniesiono do „bardzo wysoki”. W wyniku rozluźnienia regulacji nadal będziemy mieć do czynienia ze wzrostem wydobycia ropy naftowej i rozwojem usług dystrybucyjnych w tej branży.

W dobrej sytuacji znajduje się strefa euro – warunki finansowe są korzystne, inwestycje mogą liczyć na wsparcie, rośnie zaufanie do korporacji i ich przedsięwzięć. Liczba niewypłacalności firm maleje w prawie wszystkich krajach. Wyjątkiem są Wielka Brytania (osłabiona spadkiem konsumpcji) i Belgia (czwarty największy partner handlowy strefy euro). W roku 2017, w tych dwóch państwach upadłości przedsiębiorstw prawdopodobnie wzrosną – odpowiednio o +9 proc. i +5 proc.(według prognoz Coface).

Coface podnosi ocenę Hiszpanii (gdzie wzrost gospodarczy i handel zagraniczny charakteryzują się szczególną dynamiką) do A2 i Portugalii (która właśnie przestała borykać się z procedurą nadmiernego deficytu wszczętą przez Komisję Europejską) do A3.

Pozytywne trendy daje się zaobserwować w wielu sektorach. W przemyśle rolno- spożywczym, zarówno w całej Europie Zachodniej, jak i we Francji, ocenia się go obecnie na poziomie „ryzyka średniego”. Jest to wynikiem rosnących cen surowców oraz zakończenia fatalnych warunków klimatycznych dla upraw. Przemysł metalowy w Niemczech sklasyfikowano jako „ryzyko średnie” ze względu na stabilizację cen i pozytywny rozwój sytuacji na najważniejszych rynkach. Sektor motoryzacyjny we Włoszech oceniany jest obecnie jako sektor „niskiego ryzyka”.

Europa Środkowo-Wschodnia wciąż otrzymuje coraz lepsze oceny. W ramach obecnej oceny sektor farmaceutyczny sklasyfikowano na poziomie „ryzyka niskiego” ze względu na wzrost popytu wewnętrznego i zewnętrznego. Poprawiła się też klasyfikacja sektora energetycznego („ryzyko średnie”) – zarówno na poziomie regionalnym, jak i w Polsce. Pozytywny wpływ na sytuację w tym sektorze wywierają: rentowność koncernów paliwowych i oczekiwany wzrost popytu. Dzięki nowym inwestycjom infrastrukturalnym i ożywieniu w sektorze motoryzacyjnym przemysł metalowy – na poziomie regionalnym i w Polsce – Coface ocenił na poziomie „ryzyka średniego”.

Niejednolite wyniki gospodarek wschodzących – np. Rosji, Chin i Indii

W Rosji obserwujemy lekkie ożywienie. Ocenę tego kraju podnieśliśmy do poziomu B. Rosną inwestycje i produkcja przemysłowa, a sprzedaż detaliczna przestała spadać w związku z ograniczonym poziomem inflacji (około 4 proc.). Poprawiły się wyniki w zakresie sprzedaży samochodów (+11 proc. w roku 2017), dzięki czemu ocena sektora przeszła z poziomu „ryzyka bardzo wysokiego” na „ryzyko wysokie”. Wydaje się, że największe korzyści z ożywienia gospodarczego w Rosji (a także z funduszy Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju) czerpie Uzbekistan (ocena C). Nie bez znaczenia jest tu również zmniejszenie politycznej niepewności.

W azjatyckich gospodarkach wschodzących sytuacja nie jest jednoznaczna. Np. w Chinach (poziom obniżony do B w czerwcu 2016 r. – „ryzyko znaczne”) wskaźniki znów są czerwone. Chińska gospodarka zwalnia przy jednoczesnym wzroście ryzyka niewypłacalności firm – głównie ze względu na surowsze warunki kredytowania. Coface obniżył ocenę przemysłu motoryzacyjnego do poziomu „ryzyko wysokie” (na poziomie regionalnym i w Chinach) w związku z drastycznymi mechanizmami kontroli silników spalinowych w pojazdach.  Niemniej jednak pomimo spadku sprzedaży w sektorze motoryzacyjnym branża detaliczna korzysta na rosnącym popycie i dlatego nastąpiła zmiana jej klasyfikacji na „ryzyko niskie”. W Indiach klasyfikacja sektora rolno spożywczego na poziomie „ryzyka średniego” wynika z warunków klimatycznych, które wróciły do stanu normalnego.

Coraz większe ryzyko na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Bliski Wschód i Afryka to obszary, których oceny na przestrzeni lat 2014-2015 pogorszyły się najbardziej. Wiąże się to z rosnącym napięciem politycznym oraz spadającymi cenami ropy naftowej i gazu. W tym kwartale Coface obniżył oceny kilku państw: Kataru (obecnie A4) – tu sytuacja gospodarcza i finansowa może się pogorszyć z powodu niedawnych decyzji podjętych przez inne państwa Zatoki Perskiej; Bahrajnu (obecnie C) – który stoi w obliczu wysokiego deficytu budżetowego i nadmiernego zadłużenia; Namibii (obecnie B) – gdzie notujemy słabe prognozy na bieżący rok (mimo ożywienia w sektorze wydobywczym); Mauritiusu (obecnie A4) – który otrzymał niższe oceny w międzynarodowych porównaniach  odnoszących się do środowiska biznesowego.

Poza tym w regionie rośnie ryzyko po stronie sektorowej. Widać to po obniżeniu oceny sektora farmaceutycznego do „ryzyka średniego” w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej, z powodu cięć w wydatkach publicznych.Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów

Oceny ryzyka krajów prowadzone przez Coface obejmują 160 państw i przyznawane są według 8-stopniowej skali w porządku rosnącym: A1 (ryzyko bardzo niskie), A2 (ryzyko niskie), A3 (ryzyko do przyjęcia), A4 (ryzyko raczej do przyjęcia), B (ryzyko znaczne), C (ryzyko wysokie), D (ryzyko bardzo wysokie), E (ryzyko ekstremalne).

Oceny ryzyka sektorowego (13 sektorów w 6 regionach geograficznych i 24 krajach generujących prawie 85 proc. światowego PKB) podaje się na skali 4-stopniowej: ryzyko niskie, ryzyko średnie, ryzyko wysokie i ryzyko bardzo wysokie.