Coface zaktualizował oceny ryzyka 11 krajów. Oceny Rosji i Hiszpanii podwyższone

Drugi kwartał 2017 roku oznacza nowe rozdanie dla Europy i Rosji. Natomiast na poziomie sektorowym – w kilku krajach nastąpiły zmiany w przemyśle motoryzacyjnym i rolno-spożywczym.

0

Firma Coface opublikowała kwartalne oceny 13 sektorów w 24 krajach generujących prawie 85 proc. światowego PKB. Wyznacza również oceny ryzyka krajowego dla 160 państw.

W Europie przyśpieszenie, czego dowodem są podwyższenia ocen wielu krajów

Sprzeczne sygnały napływające z gospodarki USA (A2, ryzyko niskie) i brak jasności co do pakietu budżetowych środków stymulacyjnych nakazują zachowanie ostrożności. Mimo poprawy PKB w pierwszym kwartale 2017 roku (wzrost z 0,7 proc. do 1,2 proc.) i najniższej stopy bezrobocia od prawie 16 lat, konsumpcja gospodarstw domowych nadal słabnie. Biorąc pod uwagę oczekiwaną podwyżkę stóp procentowych, można się spodziewać spowolnienia akcji kredytowej.

W ożywionym amerykańskim sektorze energetycznym poziom ryzyka podniesiono do „bardzo wysoki”. W wyniku rozluźnienia regulacji nadal będziemy mieć do czynienia ze wzrostem wydobycia ropy naftowej i rozwojem usług dystrybucyjnych w tej branży.

W dobrej sytuacji znajduje się strefa euro – warunki finansowe są korzystne, inwestycje mogą liczyć na wsparcie, rośnie zaufanie do korporacji i ich przedsięwzięć. Liczba niewypłacalności firm maleje w prawie wszystkich krajach. Wyjątkiem są Wielka Brytania (osłabiona spadkiem konsumpcji) i Belgia (czwarty największy partner handlowy strefy euro). W roku 2017, w tych dwóch państwach upadłości przedsiębiorstw prawdopodobnie wzrosną – odpowiednio o +9 proc. i +5 proc.(według prognoz Coface).

Coface podnosi ocenę Hiszpanii (gdzie wzrost gospodarczy i handel zagraniczny charakteryzują się szczególną dynamiką) do A2 i Portugalii (która właśnie przestała borykać się z procedurą nadmiernego deficytu wszczętą przez Komisję Europejską) do A3.

Pozytywne trendy daje się zaobserwować w wielu sektorach. W przemyśle rolno- spożywczym, zarówno w całej Europie Zachodniej, jak i we Francji, ocenia się go obecnie na poziomie „ryzyka średniego”. Jest to wynikiem rosnących cen surowców oraz zakończenia fatalnych warunków klimatycznych dla upraw. Przemysł metalowy w Niemczech sklasyfikowano jako „ryzyko średnie” ze względu na stabilizację cen i pozytywny rozwój sytuacji na najważniejszych rynkach. Sektor motoryzacyjny we Włoszech oceniany jest obecnie jako sektor „niskiego ryzyka”.

Czytaj również:  Wejście Polski do strefy euro

Europa Środkowo-Wschodnia wciąż otrzymuje coraz lepsze oceny. W ramach obecnej oceny sektor farmaceutyczny sklasyfikowano na poziomie „ryzyka niskiego” ze względu na wzrost popytu wewnętrznego i zewnętrznego. Poprawiła się też klasyfikacja sektora energetycznego („ryzyko średnie”) – zarówno na poziomie regionalnym, jak i w Polsce. Pozytywny wpływ na sytuację w tym sektorze wywierają: rentowność koncernów paliwowych i oczekiwany wzrost popytu. Dzięki nowym inwestycjom infrastrukturalnym i ożywieniu w sektorze motoryzacyjnym przemysł metalowy – na poziomie regionalnym i w PolsceCoface ocenił na poziomie „ryzyka średniego”.

Niejednolite wyniki gospodarek wschodzących – np. Rosji, Chin i Indii