Emisja akcji Pylon S.A. z prawem poboru na przełomie III i IV kwartału 2016

Mikołaj Rubeńczyk, przewodniczący RN Pylon SA
Mikołaj Rubeńczyk, przewodniczący RN Pylon SA

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Pylon S.A. – wiodącego, polskiego producenta wysokiej jakości zestawów oraz obudów głośnikowych, notowanego od 2013 roku na rynku NewConnect – zatwierdziło w dniu 30 czerwca 2016 roku uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja zaplanowana została na przełom III i IV kwartału 2016 roku, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 0,22 zł za jedną akcję.

Kapitał zakładowy Pylon S.A. dzieli się obecnie na 15.092.694 akcji o łącznej wartości nominalnej 1 509 269,4 zł i zostanie podwyższony – w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł – do kwoty nie większej niż 3.018.538,8 zł.

Celem emisji nowych akcji Pylon S.A. jest maksymalne ograniczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego, zawartej przez spółkę z Alior Bank S.A. oraz uregulowanie – w drodze objęcia akcji nowej emisji – należności względem PH „Maks” Sp. z o.o., stanowiącej wkład własny na zakup za 2,5 mln zł 1,09 ha nieruchomości zabudowanej w Jarocinie, na której jeszcze w 2016 roku spółka uruchomi nowy zakład produkcyjny o łącznej powierzchni ponad 3,3 tys. m2. Rozwiązanie to pozwoli spółce na długofalowe uwolnienie znacznych środków finansowych, umożliwiających dalszy, intensywny rozwój Pylon S.A.

Inwestycja we własną infrastrukturę produkcyjno-sprzedażową to nie tylko sposób na optymalizację bieżących kosztów operacyjnych, ale przede wszystkim zwiększenie możliwości produkcyjnych – już z uwzględnieniem nowego asortymentu – a tym samym potencjał do dynamicznego rozwoju Pylon Audio na rodzimym rynku oraz szeroko zakrojonej ekspansji na rynki zagraniczne. Wzrost aktywności spółki w kontekście produkcyjnym, jak też niższe koszty rat kredytu względem opłat związanych z dzierżawą zakładu produkcyjnego oznaczają również dobrą perspektywę wzrostu przychodów i rentowności spółki w kolejnych latach.

– Przeniesienie działalności produkcyjnej do własnego zakładu to plan, który konsekwentnie zakładaliśmy w strategii inwestycyjnej naszej spółki. Jesteśmy przekonani, że w perspektywie długofalowej inwestycje w infrastrukturę i działalność badawczo-rozwojową przyczynią się do znaczącego zwiększenia naszych przewag rynkowych w ujęciu technologicznym, co z kolei pozwala zakładać, że w perspektywie kolejnych lat wartość Pylon S.A. będzie wzrastać. Dlatego w ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej przeprowadzenie celowej emisji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy jest najbardziej optymalnym narzędziem finansowania zobowiązań z tytułu zakupu zabudowanej nieruchomości przemysłowej w Jarocinie – podkreśla Mateusz Jujka, prezes zarządu Pylon S.A.

Od kilku lat systematycznie rozwijamy zaplecze produkcyjne, podnosząc tym samym  potencjał rozwoju Pylon S.A. Naszym długofalowym celem jest również konsekwentna rozbudowa sieci dystrybucji na krajowym rynku i równolegle rozszerzenie zagranicznych kanałów sprzedaży, a tym samym dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży produktów własnych. Strategia ta realizowana jest zgodnie z polityką biznesową naszej firmy, której istotnym i stałym elementem operacyjnym jest pełen, merytoryczny, techniczny i biznesowy nadzór Pylon S.A. nad każdym etapem produkcji zestawów głośnikowych – od przetwornika elektroakustycznego, przez produkcję poszczególnych komponentów, aż po kompletny produkt rynkowy. Przyjęta przez nas formuła długofalowego zaangażowania w rozwój organiczny Pylon S.A. wymaga jednak znaczących inwestycji w infrastrukturę, dlatego – uwzględniając szeroko zakrojone plany strategiczne na lata 2016-2020 – jesteśmy przekonani, że dokapitalizowanie spółki w drodze nowej emisji akcji, z której środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z zakupu nieruchomości, jest jak najbardziej uzasadnione – dodaje Mikołaj Rubeńczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej Pylon S.A.

Największą inwestycją Pylon S.A. w 2016 roku był zakup nieruchomości przemysłowej w Jarocinie. Natomiast w 2015 roku – za pośrednictwem Pylon Sp. z o.o. i przy wsparciu finansowym EBC Incubator Sp. z o.o. –uruchomiła zaawansowaną technologicznie produkcję autorskich przetworników elektroakustycznych, w które docelowo wyposażone zostaną wszystkie zestawy głośnikowe produkowane przez Pylon S.A. Koszt inwestycji wyniósł 1,68 mln zł, z czego 0,8 mln zł stanowił wkład EBC Incubator Sp. z o.o. Rozszerzanie działalności produkcyjnej umożliwia Pylon S.A. wzrost marży, a tym samym pozwoli w kolejnych latach zwiększać przychody, już nie tylko w oparciu o rosnący systematycznie wolumen sprzedaży produktów własnych. Ponadto, dzięki unowocześnieniu procesu produkcji już teraz głośniki wytwarzane w zakładzie w Jarocinie umożliwiają spółce Pylon S.A. – głównemu odbiorcy sprzętu audio produkowanego przez Pylon Sp. z o.o. – aktywne konkurowanie z wiodącymi, międzynarodowymi producentami sprzętu audio i finalnie zdobywanie nowych, zagranicznych rynków zbytu.

Produkty Pylon Audio są aktualnie dostępne w niemal 30 salonach sprzedaży zlokalizowanych w całej Polsce, w tym m.in. w ofercie sieci RTV Euro AGD oraz w autorskim sklepie internetowym www.pylonsklep.pl. Od 2015 roku zestawy głośnikowe polskiego producenta można nabyć również w Norwegii. Z kolei w 2016 roku spółka rozpoczęła także ekspansję na pozostałe, wybrane rynki europejskie, w tym rozwój struktur sprzedaży w Niemczech w ramach programu GO_GLOBAL.PL, realizowanego przy współpracy z NCBiR. Dynamiczne wejście na rynek niemiecki, a przy tym jednoczesna sprzedaż obudów do krajów azjatyckich, europejskich i do USA oraz nowe zamówienia z Francji, Belgii, Turcji, Hiszpanii i Szwajcarii na zestawy głośnikowe pokazują, że potencjał Pylon Audio w zakresie ekspansji zagranicznej jest ogromny.

Do końca 2020 roku – w ramach ekspansji międzynarodowej – Pylon S.A. planuje ponadto:

  • rozwój kanałów sprzedaży na obsługiwanym już rynku norweskim i niemieckim
  • realizację bieżących zamówień na rzecz partnerów z: Francji, Belgii, Turcji, Hiszpanii i Szwajcarii
  • nawiązanie współpracy z dystrybutorami z: Austrii, Rumunii, Indii, Ukrainy, Korei Południowej i Cypru
  • współpracę w zakresie seryjnej produkcji obudów głośnikowych na rzecz partnerów zewnętrznych, prowadzących sprzedaż finalnych produktów m.in. w Stanach Zjednoczonych, Europie oraz na rynkach azjatyckich

W I kwartale 2016 roku Pylon S.A. odnotował 0,87 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów własnych w porównaniu do 0,55 mln zł rok wcześniej. Początek 2016 roku okazał się dla polskiego producenta niezwykle atrakcyjny pod względem zbytu – krajowi konsumenci kupili w tym czasie aż 625 autorskich zestawów głośnikowych marki Pylon Audio w porównaniu do 359 rok wcześniej i 233 w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku.

W 2015 roku Pylon S.A. osiągnął 52 proc. wzrost sprzedaży produktów własnych w ujęciu ilościowym i 59 proc. pod względem przychodów. W tym okresie producent sprzedał łącznie 1455 zestawów głośnikowych w odniesieniu do 957 w 2014 roku, dzięki czemu przychody spółki wyniosły narastająco po czterech kwartałach 2015 roku 2,29 mln zł w porównaniu do 1,44 mln zł rok wcześniej.

Jednocześnie spółka jest aktywnym beneficjentem programów unijnych, w ramach których wspierane są innowacyjne projekty technologiczne oraz firmy inwestujące w sektor Badań i Rozwoju (B + R). Łącznie w latach 2013-2016 Pylon S.A. – w tym Pylon Audio i Pylon Sp. z o.o. – pozyskała z funduszy europejskich (wprost bądź na współfinansowane projekty) ok. 1,43 mln zł.