Grupa INTROL S.A. w 1 kwartale 2014 r.: dynamiczny wzrost przychodów i zysku

0

Grupa INTROL S.A., holding dostarczający zaawansowane rozwiązania dla przemysłu, w 1 kwartale 2014 r. kontynuowała rentowny rozwój, udowadniając skuteczność realizowanej strategii. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy zwiększyły się o 35% r/r osiągając poziom 117 mln zł. Zysk netto wzrósł natomiast ponad 3-krotnie w porównaniu do 1 kwartału 2013 r. i wyniósł 4,2 mln zł. Tak dobre wyniki Grupa osiągnęła dzięki zwiększeniu sprzedaży we wszystkich segmentach produktów i usług.

Wzrost przychodów odnotowały wszystkie segmenty działalności Grupy. Zysk brutto ze sprzedaży Grupy w 1 kwartale 2014 r. wyniósł 15,7 mln zł (wzrost o 30% r/r), EBIDTA 7,9 mln zł (wzrost o 204% r/r), a zysk na działalności operacyjnej 6,4 mln zł (wzrost o 144% r/r). Zysk netto natomiast ukształtował się na poziomie 4,2 mln zł i był o 216% wyższy niż w 1 kwartale 2013 r. Zanotowano także znaczący wzrost rentowności: marża EBIDTA wzrosła o 3,8 p.p. r/r do 6,8%, rentowność operacyjna EBIT o 2,4 p.p. r/r do 5,4%, a rentowność sprzedaży netto (zysku) o 2,1 p.p. r/r do 3,6%. Niewielkie obniżenie (o 0,6 p.p. r/r) nastąpiło tylko w przypadku marży brutto na sprzedaży, która ukształtowała się na poziomie 13,4%.

1 kwartał 2014 r. był pod względem przychodów i zysku netto najlepszym pierwszym kwartałem w historii naszej działalności. Bardzo dobre wyniki osiągnęliśmy dzięki znacznemu zwiększeniu sprzedaży oraz utrzymaniu kosztów ogólnych na podobnym poziomie co przed rokiem. Jak zwykle w pierwszych trzech miesiącach roku największe skonsolidowane przychody odnotowaliśmy z usług AKPiA, elektrycznych, instalacyjnych, projektowych i budowlanych, które to stanowiły 58% całkowitych przychodów Grupy – mówi Wiesław Kapral, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Grupa INTROL S.A. zamierza nadal zwiększać rentowność i ma ambitne plany na cały 2014 r. – wg prognozy Zarządu przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów mają osiągnąć poziom 450 mln zł (wzrost o 23% w porównaniu do 2013 r.), zysk brutto ze sprzedaży 70 mln zł (wzrost o 13% r/r), a zysk netto 20 mln zł (wzrost o 24% r/r). Możliwe to będzie do osiągnięcia dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, która zakłada koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w przemyśle, wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i sektory.

Czytaj również:  Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. nabyła pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 5,14 mln zł

W 1 kwartale udało nam się pozyskać stabilny portfel zamówień – duże i perspektywiczne inwestycje. Stale dążymy do dalszego rozwoju naszych produktów, przyjmując jako priorytet wysoką jakość, szeroki asortyment oraz sprawną obsługę. Ważnym dla nas wydarzeniem było przyjęcie w kwietniu br. planów inwestycyjnych na najbliższe lata przez spółki z naszej Grupy: Limatherm S.A. i Limatherm Sensor Sp. z o.o.. Plany te są elementami strategii, zgodnie z którymi ww. spółki zwiększą swoje moce produkcyjne odpowiednio o 35% i 30% w perspektywie do 2019 r. i 2018 r. – dodaje Wiesław Kapral.