ABS Investment S.A. publikuje prognozy finansowe na 2017 r.

ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, przedstawiła prognozy finansowe na 2017 r. Emitent zamierza również wypłacić dywidendę w kwocie 0,04 zł na akcję.

Spółka prognozuje, że osiągnie w 2017 r. zysk brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 – 0,60 zł. Natomiast wartość aktywów ABS Investment S.A. (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec 2017 r. od 4,50 zł do 5,00 zł. Sporządzone przez Zarząd Emitenta prognozy finansowe zostały oparte na przewidywanych wynikach z działalności inwestycyjnej, m.in. realizowanym obecnie i planowanym zyskiem ze zbycia inwestycji, otrzymanych dywidendach od spółek portfelowych, realizowanych nowych inwestycjach. W 2016 r. Spółka zrealizowała opublikowane prognozy finansowe, które zakładały, że jej zysk brutto na 1 akcję wyniesie 0,50 – 0,55 zł, a wartość aktywów (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję na koniec 2016 r. ukształtuje się na poziomie od 3,60 zł do 4,00 zł.

„Moja strategia zarządzania ABS nie ulegnie zmianie. Priorytetem jest budowanie wzrostu wartości firmy, umacnianie rozpoznawalności brandu przy jednoczesnym utrzymaniu zróżnicowanego portfela. Nieodłącznym elementem strategii ABS jest również systematyczna wypłata dywidendy oraz skup akcji własnych, szczególnie przy ich wycenie na poziomie poniżej połowy wartości księgowej. W portfelu ABS widzę duży potencjał wzrostu, dlatego po raz kolejny zdecydowałem się na publikację bardzo ambitnych prognoz. Jako manager dobrze się czuję w sytuacji, kiedy dążę do konkretnego i z góry wyznaczonego celu. 40 mln zł aktywów na koniec 2017 roku i ich 20% wzrost w kolejnym roku to byłby wynik, który sprawiłby mi ogromną satysfakcję.” – podkreśla Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Zarząd ABS Investment S.A. zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy z zysku za 2016 r. w wysokości 0,04 zł na akcję. Emitent zamierza przeznaczyć na ten cel łącznie kwotę 320 tys. zł. Rok temu Spółka wypłaciła dywidendę z zysku w wysokości 0,06 zł na akcję, a dwa lata temu w wysokości 0,03 zł na akcję. Coroczne dzielenie się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami stanowi jeden z elementów strategii rozwoju ABS Investment S.A.

„Priorytetem jest dla nas wartość, a polityka dywidendowa wzmacnia wartość oraz wiarygodność Spółki. Szybki wzrost aktywów wymaga oczywiście znacznej redystrybucji środków. Aktualnie poziom naszego nasycenia inwestycyjnego jest spory. Wynika to z bardzo dużej liczby ciekawych i atrakcyjnych projektów, jakie trafiły do ABS w ostatnim roku. Dodatkowo środki zostały uszczuplone przez wypłatę dywidendy, skup akcji własnych i redukcję zadłużenia kredytowego w banku. Na wykup lipcowych obligacji środki mamy zabezpieczone od dawna. Dlatego proponuję w tym roku wypłatę dywidendy na poziomie niższym niż przed rokiem.” – dodaje Prezes Jarosz

W 1 kw. 2017 r. Emitent wypracował 0,6 mln zł zysku netto, co było efektem m.in. prowadzenia skutecznej działalności inwestycyjnej. Zarząd Spółki koncentruje swoje działania na analizie nowych projektów oraz przebudowie składu portfela inwestycyjnego. Główny nacisk jest kładziony na selekcję i wybór podmiotów, które mogą kooperować z innymi spółkami z grupy, wzmacniając tym samym efekty synergii. Spółki portfelowe mogą również liczyć na wsparcie kapitałowe ze strony ABS Investment S.A. w postaci pożyczek oraz współpracy w działalności handlowej.

ABS Investment S.A. zanotowała w 2016 r. zysk netto w wysokości ponad 3.215 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie ponad 1 mln zł. W kwietniu br. Spółka zakończyła z sukcesem emisję obligacji serii B, z której pozyskała środki w kwocie 2 mln zł, a inwestorzy objęli wszystkie ofertowane obligacje. Emitent realizuje także dwa programy skupu akcji własnych – skup A prowadzony poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B realizowany w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem.