Ciech: porozumienia ze związkami zawodowymi Soda Polska

Maciej Tybura Ciech SA
Ciech SA

Zarząd należącej do Ciech spółki Soda Polska zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi. Za ustępstwa spółka zyskała trzy lata spokoju.

W porozumieniu spółka m.in. wycofuje się ze zwolnień grupowych i podnosi płace najmniej zarabiającym. W zamian związkowcy zrezygnowali z innych żądań i zobowiązali się nie organizować w spółce protestów. Porozumienie ma obowiązywać przez trzy lata.

Zawarte porozumienie oznacza dla nas koncentrację na najważniejszym zadaniu, jakim jest rozwój naszych zakładów – powiedział Jarosław Czerwiński, prezes Soda Polska.  – Zaostrzająca się konkurencja oznacza dla nas dalsze działania mające na celu usprawnienie ich organizacji oraz nowe inwestycje, gwarantujące funkcjonowanie Sody Polskiej Ciech w długiej perspektywie czasowej.

Soda Polska Ciech zawarła 24 września, ze wszystkimi działającymi w spółce organizacjami związkowymi porozumienie na mocy którego, związki zobowiązały się wycofać zgłoszone żądania dotyczące zwiększenia funduszu płac oraz w okresie obowiązywania porozumienia nie występować z żądaniami zwiększenia funduszu płac, podwyżek, ustalenia dodatkowych świadczeń pieniężnych dla pracowników spółki lub jakimikolwiek innymi żądaniami dotyczącymi wynagradzania, zarówno w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, jak i poza nim.

Związki zobowiązały się też, na okres obowiązywania porozumienia, m.in. do dążenia do polubownego rozstrzygania kwestii spornych. W szczególności zobowiązały się do powstrzymywania od wszczynania sporów zbiorowych, organizacji pikiet lub akcji protestacyjnych.

Soda Polska zobowiązała się czasowo, na okres obowiązywania porozumienia, podjąć działania celem utrzymania w zatrudnieniu pracowników wytypowanych do zwolnienia grupowego, z wyłączeniem pracowników, którym dokonała wypowiedzenia stosunku pracy lub z którymi zawarto porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy przed zawarciem porozumienia. Działania te będą skutkowały umożliwieniem każdemu z pracowników wytypowanych do zwolnienia grupowego kontynuacji zatrudnienia w spółce, a w przypadku gdyby takiej możliwości nie było w innym podmiocie grupy Ciech, przynajmniej do końca okresu obowiązywania porozumienia.

Spółka zobowiązała się też podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze 73 pracowników do poziomu 2 tys zł brutto ze skutkiem od dnia 1 września. Wyraziła wreszcie zgodę na przekazanie ze środków już zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwoty 2,1 mln zł z przeznaczeniem na dodatkowe świadczenia socjalne dla pracowników.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony 36 miesięcy od dnia jego zawarcia, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron warunków porozumienia.