Ciech: Zysk netto spada w I poł. 2014 r. o 56 proc. rdr.

ceo (3)

Spadają przychody i zysk Ciechu. Spółka tłumaczy spadki silną konkurencją i trwającą restrukturyzacją, a także ujemnym wynikiem z działalności finansowej grupy.

Przychody netto Grupy Ciech wniosły w I półroczu br. 1,7 mld zł, czyli o 11,9 proc. mniej rdr.

Głównymi źródłami tych zmian były czynniki rynkowe, jak również trwająca restrukturyzacja Grupy Ciech – tłumaczy Ciech w raporcie finansowym.

Czynniki rynkowe, jakie wymienia grupa, to nieznaczny wzrost popytu oraz umiarkowany wzrost cen sody, optymalizacja sprzedaży energii, narastająca konkurencja na rynku sody oczyszczonej z uwagi na oddanie dodatkowych mocy produkcyjnych przez konkurentów, silna konkurencja na rynku soli, spadek cen energii elektrycznej w Niemczech, czy trudna sytuacja w obszarze żywic epoksydowych.

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 27 025 i jest to o 56,3 proc. mniej niż przed rokiem.

Skonsolidowany wynik netto za pierwsze półrocze 2014 roku wyniósł 26 546 tys. zł, z czego 27 025 tys. zł stanowił wynik netto akcjonariuszy jednostki dominującej. Na zysk ten wpłynął głównie wynik na sprzedaży, częściowo zniwelowany ujemnym wynikiem na działalności finansowej. Największy negatywny wpływ miały koszty obsługi zadłużenia zewnętrznego, głównie odsetki od obligacji. Na wynik netto grupy znaczący wpływ miało również utworzenie w Ciech S.A. części aktywa na podatek odroczony z tytułu różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową a podatkową akcji Infrastruktury Kapuściska S.A. w upadłości. Dodatkowo w Grupie Soda Deutchland Ciech rozwiązano aktywo na podatek odroczony (konsekwencja zmiany kontroli nad jednostką dominującą Ciech S.A.) w kwocie 12 832 tys. zł oraz ujęto korekty podatku od transakcji sprzedaży spółki Sodawerk Stassfurt GmbH (transakcja zawarta w 2007 roku) w kwocie 8 048 tys. zł. – tłumaczy spółka.