Infovide-Matrix: Wzrost przychodów po I półroczu 2015 roku

0
Borys Stokalski, Prezes Zarządu Infovide-Matrix S.A.
Borys Stokalski, Prezes Zarządu Infovide-Matrix S.A.

W trakcie dwóch kwartałów 2015 roku Grupa Infovide-Matrix wypracowała ponad  108,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (99,9 mln zł w I półroczu 2014 r.), co stanowi 9 proc. wzrost r/r. Największy udział w przychodach mają sektory energetyki oraz bankowości. Backlog na 2015 rok wynosił na koniec czerwca 128  mln zł.

Pomimo wzrostu przychodów po sześciu miesiącach Grupa Infovide-Matrix odnotowała stratę
w wysokości 12 mln zł, w związku z zawiązaniem rezerwy wynikającej z realizacji projektu wdrożenia systemów billingowych i CRM w grupie kapitałowej Energa.

Borys Stokalski, Prezes Zarządu Infovide-Matrix S.A.
Borys Stokalski, Prezes Zarządu Infovide-Matrix S.A.

„Sześć miesięcy 2015 roku, okazały się bardzo pomyślne, jeżeli chodzi o stronę przychodową. Z sukcesem udało nam się pozyskać i realizować kilka ważnych i dużych projektów. Wynik jest spowodowany przewidywanym kilkunastoprocentowym wzrostem kosztów realizacji projektu budowy i wdrożenia systemu obsługi sprzedaży dla grupy Energa. W trakcie trwania wdrożenia pojawiły się istotne zmiany wynikające z dopracowania wymagań przez Klienta, zmiana priorytetów a w szczególności pojawiające się nowe wymagania regulujące funkcjonowanie rynku energii w Polsce i UE. Pomimo, że pierwotne założenia były konserwatywne, zmiany te okazały się większe niż przewidziane dla projektu rezerwy na ryzyko. Zawiązane rezerwy nie mają negatywnego wpływu na realizację projektu – wręcz odwrotnie, wiążą się z determinacją spółki do realizacji jego celów zgodnie z planem i oczekiwaniami klienta . Projekt aktualnie finansowany jest z kredytów bankowych oraz zysków generowanych w innych obszarach działalności Spółki”. – powiedział Borys Stokalski, Prezes Zarządu Infovide-Matrix S.A.

Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za 1 półrocze 2015:

I półrocze 2015 r.
(w tys. zł)
I półrocze 2014 r.
(w tys. zł)
Przychody ze sprzedaży 108 859 99 930
Zysk z działalności kontynuowanej -13 391 -2 708
Zysk brutto -14 557  -3 249
Zysk netto jednostki dominującej -11 960 -3 660

 

Po dwóch kwartałach 2015 roku Grupa osiągnęła w energetyce i przemyśle przychody ze sprzedaży w wysokości 22,2 mln zł (21 mln zł po II kw. 2014 r.) w efekcie czego udział tego segmentu w przychodach ogółem wzrósł 21,6 proc. W sektorach bankowości i ubezpieczeń GK Infovide-Matrix wypracowała przychody na poziomie 27 mln zł. (22,3 mln zł po II kw. 2014 r.). Spółka skutecznie realizuje również strategię umacniania pozycji w sektorze administracji publicznej, która po sześciu miesiącach 2015 roku, przyniosła wpływy w wysokości 12,7 mln zł. Tradycyjnie Grupa Kapitałowa utrzymuje silną pozycję w sektorze telekomunikacji, gdzie osiągnęła przychody w wysokości 11,5 mln zł.

Wartość portfela zamówień Infovide-Matrix na 2015 roku wynosi na koniec czerwca niemal 128 mln zł., będąc 1% wyższy w stosunku do backlogu, jaki Grupa Kapitałowa notowała w porównywalnym okresie 2014 roku. Największy udział w backlogu kontraktów usługowych mają umowy z podmiotami z sektorów bankowego (42,2 mln zł), energetycznego (20,6 mln zł), telekomunikacyjnego (20,3 mln zł) i administracji publicznej (18,8 mln zł).