MCI Management zbyła akcje własne kluczowym menadżerom

0

8 lipca 2015 roku MCI Management S.A. (Spółka) zbyła na rzecz swoich kluczowych menedżerów 52.879 akcji własnych stanowiących 0,08% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zbycie akcji stanowiło realizację uchwał Rady Nadzorczej Spółki z 16 kwietnia 2015 roku oraz porozumienia zawartego 16 czerwca 2015 roku pomiędzy Spółką, a Cezarym Smorszczewskim.

Uchwałami numer 4, 5 oraz 6 Rada Nadzorcza Spółki 16 kwietnia 2015 roku przyznała Cezaremu Smorszczewskiemu, Tomaszowi Czechowiczowi oraz Ewie Ogryczak, uprawnienie do nabycia odpowiednio 17.575, 4.394 oraz 17.575, akcji w kapitale zakładowym Spółki. Przyczyną podjęcia ww. uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki była chęć wynagrodzenia przez Spółkę zaangażowania członków Zarządu w rozwój oraz wzrost wartości Spółki. Akcje zostały objęte przez osoby uprawnione po 1 grosz.

Dodatkowo zbytych na rzecz Cezarego Smorszczewskiego 13.335 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiło wynagrodzenie należne za sprawowanie funkcji w zarządzie Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 16 czerwca 2015 roku.

Łącznie Spółka dokonała zbycia następującej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki:

Przed zbyciem wyżej wymienionych akcji Spółka posiadała 1.043.856 akcji własnych. Na dzień publikacji omawianego raportu MCI Management S.A. posiada 990.977 akcji własnych, co uprawnia do 990.977 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,59% udziału w głosach na tymże Walnym Zgromadzeniu.

Zbywanie przez Spółkę posiadanych akcji własnych nabytych w ramach zakończonego 17 stycznia 2012 roku programu odkupu, stanowi realizację przyjętych przez właściwe organy Spółki założeń dotyczących wynagradzania akcjami własnymi Spółki kluczowych menadżerów realizujących postawione priorytety i mających istotny wkład w rozwój Spółki.

Czytaj również:  Pielęgniarki czekają na nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników medycznych